Norrsundets Motorbåtsklubb

Gästhamn/Guest Harbor

Ställplats/RV Park

Välkommen till vår gästhamn och ställplats

Norrsundets Motorbåtsklubbs gästhamn och ställplats ligger ca 100 meter ifrån Norrsundets centrum, med tillgång till livsmedelsaffär och bussförbindelse till Gävle (Ca 45 minuters restid)

Besöksregler
Öppentider

Gästhamnen och ställplatsen är öppen under sommarsäsongen.

Avgift - 180 SEK/dygn

Avgiften inkluderar fri tillgång till toalett, tv-rum, dusch, vatten, sopcontainer för färdsopor samt tillgång till tvättmaskin

Hamn information

Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Sjökort: 533 SW SE m
Hamn djup: ~2 m 

I våran gästhamn finns plats för cirka 6 gästbåtar

Betalning

Gästhamnsavgiften kan betalas med kontanter i gröna röret vid klubbens anslagstavla, via swish till nummer 123 236 0717 alternativt med betalkort (om hamnvärd finns på plats).

 1. Parkera/Lägg till 
 2. Betala
 3. Kontakta Hamnvärden och uppge ditt regnummer eller båtnamn så får du koden till huset där toalett, duch finns.
Ställplats information

Max 48 timmars parkering.

 • Parkering endast tillåten på anvisad plats.                         
 • Vid ställplatsen finns tillgång till 4st eluttag (6A/Uttag).
 • På vår ställplats finns plats för ca 6 - 8 fordon.
Latrintömning

Latrinstömningspump (Finns i förrådet till vänster om klubbhuset)

Welcome to our guest harbor & RV park

Norrsundets Motorbåtsklubb's guest harbor and RV park is located 100 meters from Norrsundet center, with access to grocery store and bus connection to Gävle city (about 45 minutes travel time

visitor rules
Opening hours

The guest harbor and the RV park are open during the summer season

Daily Fee - 180 SEK/Day

The daily fee includes free access to toilets,TV room, showers, fresh water, access to garbage container and a washing machine

Harbor information

Position: 60°56,8 N 17°08,8 E
Chart: 533 SW SE m
Harbor depth: ~2 m

In our guest harbor there are room for about 6 visiting boats

Payment

Payment of the set fee must be made in the green tube by the club’s notice board in the harbour or by debit card (If the harbour master is in place).

 1. Parking/Mooring 
 2. Pay
 3. Contact the Harbour master and state your car license number or boat name and you will get the code to the house where toilets and showers exist.
Recreational Vehiclepark information

Max 48 hours parking

 • Vehicles are to be parked parking only at designated location
 • At the RV parking place there is access to 4 outlets (6A/Outlets).
 • In our RV parking there are room for about 6 - 8 visiting vehicles
Black Water Pump out

Black water pump (Located in storage buildings to the left of the clubhouse

Gästhamns- och Ställplatsbestämmelser
Avgift (180 SEK/Dygn )
 • Gästande båtar som ankrar/lägger till inom gästhamnsområde samt husbilar/husvagnar som parkerar vid klubbens ställplats skall erlägga full avgift.
 • Parkeringstid på klubbens ställplats är max 48 timmar.
 • Parkering av husbilar/husvagnar är endast tillåten på anvisad ställplats, all parkering innanför bommen är förbjudet.
 • Erläggande av fastställd avgift skall ske omgående via Swish på nummer 123 236 0717 eller betalkort (om hamnvärd finns på plats) allternativt kontant i gröna röret vid klubbens anslagstavla (lägg pengarna i kuvert och fyll i uppgifterna på kuvertet, sedan ner i gröna röret).
 • Hamnvärdens eller hamnvakts krav om avgift skall omedelbart åtlydas.
Avfall:
 • Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i därför avsedda kärl.
 • Tömning av septitankar skall ske med hjälp av utrustning som finns i huset till vänster om klubbhuset. (Kostnadsfritt)
 • Kontakta hamnvärden om Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras.
Förtöjning - Ansvar:
 • Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk.
 • Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande båtar eller deras besättningar.
 • Vid tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får gästande båt flyttas av Hamnvärden.
Parkering – Ansvar:
 • Parkering sker på eget ansvar och på egen risk.
 • Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande husbilar/husvagnar.
Grillning – Öppen eld:
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på båt. (Brandrisk)
 • Grillning får endast ske på anvisade grillplatser.
Badning – Toalett & Dusch:
 • Det är förbjudet att bada i hamnen. (Olyckrisk pga av vassa föremål på botten)
 • Toalett, dusch och tillgång till tvättmaskin finns inne i klubbhuset. Kontakta hamnvärden om det är låst
Gäster som ej efterlever dessa regler kan avvisas från klubbens gästhamn och ställplats trots erlagd avgift!